TURNERINGSREGLEMENT FOR BAMBUSACUP LILLEHAMMER 2024.

Bambusacup Lillehammer (BCL) spilles etter FIFAs, NFFs og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIFs) "Bestemmelser om barneidrett" kapittel 2, for konkurranser i barneidretten, med unntak av de endringer som kommer frem av turneringsreglementet.

Reglementet er utarbeidet i nært samarbeid med NFF og er i grove trekk i samsvar med det anbefalte forslag fra NFF til” Konkurranseklasser” og aldersbestemmelser i cuper og turneringer med deltakende lag fra flere kretser.

I turneringen spilles det etter følgende regelverk

·        Aldersklasse 8-12 år:  Barnefutsal (6-12 år) - Norges Fotballforbund

·        Aldersklasse 13-19 år:  Futsal - Norges Fotballforbund


Turneringens jury består av fire medlemmer. Juryens sammensetning:

1. Freddy Jensen, ingen klubb, leder.

2. Erik Huuse, Lillehammer Fotballklubb.

3. Jens Fløtre, Lillehammer Kvinnefotballklubb.

4. Henrik Foss Eliassen, ingen klubb (dommeransvarlig).

Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes.

 

Turneringsreglementet er delt opp i tre kapitler:

·        Kapittel 1 Kampreglement.

·        Kapittel 2 Konkurranse -og sanksjonsreglement.

·        Kapittel 3 Reglement for spilleberettigelse.

 

Kapittel 1 – KAMPREGLEMENT.

1.1  Aldersinndeling

Klasser deles inn aldersmessig opp etter følgende inndeling

·        19 år: født etter 01.01.2005

·        17 år: født etter 01.01.2007

·        16 år: født etter 01.01.2008

·        15 år: født etter 01.01.2009

·        14 år: født etter 01.01.2010

·        13 år: født etter 01.01.2011

·        12 år: født etter 01.01.2012

·        11 år: født etter 01.01.2013

·        10 år: født etter 01.01.2014

·        9 år: født etter 01.01.2015

·        8 år: født etter 01.01.2016

 

1.2  Spillesystemer og spilletid.

8-9 årsklasser:

1.      Puljene settes opp med 4 lag i hver pulje hvor alle møter alle.

2.      Det gjennomføres ikke sluttspill.

3.      Spilletid er 13 min, løpende tid og ingen time-out.

4.      Gule og røde kort benyttes ikke.

5.      Spillform er 3 mot 3, med vant.

10-12 årsklasser:

1.      Puljene settes opp med 5 lag i hver pulje hvor alle møter alle.

2.      Det gjennomføres ikke sluttspill.

3.      Spilletid er 14 min, løpende tid og ingen time-out.

4.      Gule og røde kort benyttes ikke.

5.      Spillform er 5 mot 5.

13-15 årsklassen

1.      Puljene settes opp med 4 lag i hver pulje hvor alle møter alle.

2.      Lag 1 og 2 fra puljespill spiller A-sluttspill mens lag 3 og 4 spiller B-sluttspill.

3.      Både A- og B-sluttspill arrangeres som cup.

4.      Spilletiden i alle kamper inklusive semifinaler er 14 min, løpende tid og ingen time-out.

5.      Spilletiden i A og B finaler er 2 x 10 min, løpende tid og ingen time-out.

6.      Spillform er 5 mot 5.  

16-19 årsklassen

1.      Puljene settes opp med 4 lag i hver pulje hvor alle møter alle.

2.      Lag 1 og 2 fra puljespill spiller A-sluttspill mens lag 3 og 4 spiller B-sluttspill.

3.      Både A- og B-sluttspill arrangeres som cup.

4.      Spilletiden i alle kamper inklusive semifinaler er 19 min, løpende tid og ingen time-out

5.      Spilletiden i B-finaler er 2 x 10 min, løpende tid.

6.      Spilletiden i A-finaler er 2 x 10 min, løpende tid og en time-out pr omgang pr lag.

7.      Spillform er 5 mot 5.  

Nivådeling i aldersklasser 13 år eller eldre.

·        Lag melder seg på nivå 1 eller 2, hvor nivå 1 er sportslig best nivå. Arrangør ønsker et jevnest mulig kamptilbud og kan være behjelpelig med å veilede lag til hvilket nivå de bør melde seg på. Begge nivå i alle årsklasser spiller A- og B-sluttspill.

·        Arrangør kan ut fra påmeldingen bestemme at begge nivå slås sammen.

1.3  Poeng, walk-over og rangering.

·        Seier gir 3 poeng – uavgjort 1 poeng – tap 0 poeng.

·        Ved walk-over får vinnerlaget 3 poeng og 3-0 i målforskjell.

·        I aldersklasse 13 år og eldre, om to eller flere lag står med like mange poeng etter innledende seriespill rangeres lagene slik:

1)     Målforskjell.

2)     Flest scorede mål.

3)     Innbyrdes oppgjør.

4)     Færrest antall advarsler.

5)     Færrest antall utvisninger.

6)     Loddtrekning mellom involverte lag.


Loddtrekningen gjennomføres av Juryen med 1 representant fra hvert lag til stede.

1.4  Uavgjorte kamper i sluttspillet.

·        I sluttspill frem til kvartfinale avgjøres uavgjorte kamper direkte på straffesparkkonkurranse.

·        Fra kvartfinaler og videre spilles det i uavgjorte kamper 1x5 min ekstraomgang hvor første godkjente mål vinner kampen.

·        Står det uavgjort etter ekstraomgangen avgjøres kampen på straffesparkkonkurranse.

·        I straffesparkkonkurransen er det 5 straffer til begge lag. Deretter 1 og 1 straffe til begge lag til kampen er avgjort. Kun spillere som var på banen ved slutt ekstraomgang kan ta straffespark.

 

1.5  Frammøte.

En kamp skal begynne til fastsatt tid. Et lag plikter å reise så tidlig at laget er fremme i god tid før kampen. Dersom et lag blir forsinket skal Hoved-sekretariat (Telefon 982 07 231) varsles om dette så snart som mulig.

Dersom et lag ikke har møtt til fastsatt kampstart (kampstart pluss 3 minutter) regnes det som uteblitt og laget kan, dersom det ikke foreligger gyldig grunn, tape kampen. Dommeren skal dersom lag uteblir umiddelbart varsle hoved-sekretariat.

Gyldig grunn foreligger der laget er blitt hindret av forhold under reisen som man ikke med rimelighet kunne forutsett eller overvunnet følgene av. Det er juryen som til enhver tid tar standpunkt til om laget som har uteblitt har gyldig grunn, og hva som blir utfallet av kampen, jf. Pkt. 2.5.


1.6  Banehalvdel.

Laget som er oppført som hjemmelag i programmet tar avspark. Banehalvdelene er merket med hjemme- og bortelag.

1.7  Drakter.

Bortelaget skal bruke vester dersom dommeren mener draktene er for like.

Alle spillere som ikke er på banen, skal ha på seg vester som skiller seg fra lagets drakter. Vesten tas av når spilleren går på banen. Lag må selv stille med vester.

 

1.8  Antall spillere og reserver.

Lagene kan benytte samtlige spillere som er ført opp på innlevert lagsliste. Det er ingen begrensinger i antall innbyttere som kan benyttes i den enkelte kamp, og en spiller som er byttet ut kan settes inn igjen.

1.9  Spillernes utstyr.

Samtlige spillere skal bruke leggbeskyttere. Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart. Manglende bruk av leggbeskyttere er ikke protestgrunnlag.


1.10 Akkumulerte feil.

Generell informasjon knyttet til akkumulerte feil finnes i NFFs Futsalregelverk som BCL benytter seg av. Link til NFFs regelverk finnes øverst på denne siden.

BCL ønsker å presisere at turneringen gjør et unntak knyttet til antall akkumulerte feil før 10-metersspark inntreffer i aldersgruppene G/J13 år - G/J15 år. Endringen er som følger:

Antallet akkumulerte frispark reduseres fra fem til fire frispark i klassene G/J13 - G/J15. Dvs. at fire akkumulerte frispark i disse årsklassene fører til et 10-metersspark.

 

 

KAPITTEL 2 – KONKURRANSE- OG SANKSJONSREGLEMENT.

2.1  Protester.

NFFs Reaksjonsreglement § 5 om protester gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg:

2.1.1      Tidsfrist og formkrav.

Eventuelle protester skal leveres skriftlig på fastsatt skjema (papirversjon av skjema finnes i sekretariatet) i bane-sekretariat av lagleder, senest 15 min etter at kampen er ferdigspilt.

2.1.2      Varsling.

Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen.

2.1.3      Protest på alder.

Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

2.1.4      Protestgebyr.

Når protesten leveres, skal det betales et gebyr på 750 kroner. Gebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig. Protestgebyret innbetales ved bruk av Vipps til telefonnummer: 98 20 72 31.

2.1.5      Virkning av protest tatt til følge.

Er regelbruddet kampavgjørende i:

·        Den ordinære spilletiden, spilles hele den ordinære kampen på nytt.

·        Ekstraomgangen, spilles denne på nytt.

·        Straffesparkkonkurransen, tas denne på nytt.

 Jury bestemmer kampsted og tidspunkt.

2.2  Advarsel – gult kort.

·        Det er umiddelbar soning av advarsel (gult kort) i alle aldersklasser 13 år og eldre.

·        En spiller eller lagleder som mottar sin første advarsel i kampen skal sone en 2 min utvisning og laget spiller med en spiller mindre i denne perioden.

·        Er det mindre enn 2 minutter til kampslutt, opphører utvisningen ved kampslutt. Med unntak i sluttspillet fra kvartfinalene, hvor resterende tid av utvisningen sones i ekstraomgangen.  

·        Alle tidsbegrensede utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt. En spiller som hadde en tidsbegrenset utvisning ved kampens slutt, kan derfor delta i en eventuell straffesparkkonkurranse.

·        Spillere som tildeles 2. advarsel i samme kamp er utvist og utelukket fra å delta videre i kampen.

 

2.3  Utvisning – rødt kort.

NFFs Reaksjonsreglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg:

2.3.1      Automatisk karantene.

En spiller eller lagleder som er utvist skal automatisk stå over neste kamp i turneringen. Hvis utvisningen gis i siste kamp i turneringen, slipper spilleren karantene.

2.3.2      Utmåling av ytterligere karantene.

Det er opp til juryen å fastsette ytterligere karantene etter en utvisning. Straffen fastsettes i samsvar med retningslinjer fra Norges Fotballforbunds styre. Avgjørelsen fra juryen er endelig.

Dersom spilleren eller laglederen har begått en forseelse som innebærer utelukkelse fra to eller flere kamper, vil spilleren/klubben få skriftlig varsel. Juryen kan maksimalt ilegge karantene for tre kamper, jf. Breddereglementets § 6-8 (3) b). Ved forseelser som tilsier strengere reaksjon, vil saken bli oversendt NFF til behandling.

2.3.3      Forklaringsrett.

Utviste spillere og lagledere har rett til å gi juryen skriftlig forklaring i forbindelse med utvisning. Slik forklaring skal være sendt til juryen senest 30 min etter kampslutt på epostadresse: post@lillehammercup.no
Dersom slik forklaring ikke foreligger, vil juryens avgjørelse basere seg på dommerens rapport.

2.3.4      Plikter ved karantene.

Lagledelsen og spilleren plikter uavhengig av hverandre å påse at karantenebestemmelsene følges ved utvisning.

2.4  Opptreden til supportere, klubber/lag, trenere og utøvere.

2.4.1      Upassende opptreden fra ledere mv.

Dommere skal rapportere til juryen åpenbart upassende opptreden fra en klubb/lag, supportere, trenere og ledere i og i tilknytning til kamper. Rapport kan sendes elektronisk til juryen. Det er lagledelsens ansvar å sørge for at alle som er tilknyttet klubben/laget, også supportere/foreldre, ikke opptrer på en måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse. Klubber og lag kan i samsvar med NFFs reglement bli ilagt sanksjoner av turneringens jury.

2.4.2      Upassende opptreden fra utøvere.

Juryen kan ilegge sanksjoner til utøvere som utenfor dommerens myndighetsområde opptrer på måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse.

2.4.3      Upassende opptreden.

Opptreden som anses som åpenbart upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse er når spillere, dommere, lagledere og supportere verbalt eller på andre måter opptrer slik at andre spillere, dommere, lagledere eller publikum blir utsatt for fornærmende oppførsel.

2.4.4      Saksbehandling.

Juryen vil søke å innhente forklaring fra de involverte parter og klubbene pålegges å møte for juryen etter innkalling. Dersom de unnlater å møte kan dette bli brukt mot dem ved avgjørelsen av skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Juryen kan innhente rapport fra dommerveileder i de tilfeller dette er aktuelt. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.

2.4.5      Oversendelse til NFF.

Grove overtredelser på lov og reglement blir av juryen oversendt til NFF for behandling og avgjørelse.

2.4.6      Suspensjon og utelukkelse.

·        Finner juryen det nødvendig kan den straks etter at saken er oversendt til NFF, suspendere den person det er tale om og ilegge sanksjoner. Suspensjon skal meddeles snarest og kan ikke ankes.

·        Finner juryen det nødvendig kan den straks etter at saken er oversendt til NFF, utelukke laget det er tale om fra den videre konkurranse. Beslutning om utelukkelse kan ikke ankes.

2.5  Virkninger av uteblivelse eller å trekke seg fra kamp.

Lag som ikke møter til kamp uten gyldig grunn regnes for å ha tapt kampen med resultat 3-0. Laget taper også retten til å delta i sluttspillet. Dersom særlige grunner taler for det kan det lag som ikke møter til kamp utelukkes og lagets resultater annulleres. Det er juryen som til enhver tid avgjør hva som er særlig grunn.

Et lag som trekker seg fra en allerede påbegynt kamp, behandles på samme måte som om laget ikke har møtt.

KAPITTEL 3 – REGLEMENT FOR SPILLEBERETTIGELSE.

3.1  Generelt.

·        En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer og etter sitt lands reglement for spilleberettigelse, men etter BCL aldersbestemmelser.

·        For å være spilleberettiget må en spiller også følge «bestemmelsene om barneidrett kapittel 2, For konkurranser i barneidretten».

·        Alle spillere må være registrert som spillere i den aktuelle klubben som stiller lag, gjestespillere er ikke tillatt. 

·        I aldersklassen 13 år og eldre kan en spiller kun spille på et lag, med mindre det er gitt dispensasjon i henhold til regel 3.5.3 eller 3.5.4.

·        I aldersklasser 12 år og yngre kan en spiller delta på inntil to lag i samme aldersklasse.
Spilleren skal være oppført på laglisten på begge lag i aktuell klasse.

3.2  Sammensatte lag.

Klubber som har fått godkjent et sammensatt lag iht. Breddereglementet § 2-9 kan delta i BCL.

3.3  Dokumentasjon på alder.

Samtlige spillere må kunne dokumentere sin alder ved å vise tilfredsstillende legitimasjon.

Det er til enhver tid juryen som avgjør hva som er tilfredsstillende legitimasjon.
Det blir foretatt flere stikkprøver under turneringen av alder og spilleberettigelse.

3.4  Laglister og ansvarlig leder.

·        Laglister skal leveres i Cup Manager innen 10. januar. Spillelister kan endres inntil fredag 26 januar kl. 17:00. Spillelister skal inneholde spillerens navn, fødselsdato og draktnummer.

·        I tillegg skal listen inneholde navn og fødselsdato på ansvarlig lagleder, som skal være 18 år eller eldre, med mobilnummer. Maks to ledere pr. lag får utdelt merkebånd kostnadsfritt. Øvrige ledere rundt laget må kjøpe merkebånd i hallene.

·        Kun spillere på spillelisten er spilleberettiget.

3.5  Bruk av overårige spillere.

3.5.1      Overårig.

BCL følger NFFs Breddereglement § 2-3 (1) om unntak fra kravene til alder. Overårig spiller kan ikke være mere enn ett år for gammel i henhold til aldersinndelingen i BCL

3.5.2      Antall overårige.

Det er anledning å ha inntil 2 overårige spillere på banen samtidig i aldersklasse 12 år og yngre.
I øvrige aldersklasser kan 1 overårig spiller benyttes til enhver tid. Overårig spiller kan ikke benyttes på lag i yngre aldersklasser dersom klubben stiller lag i spillerens egen aldersklasse i turneringen.

3.5.3      Dispensasjon for alder gitt av lokal krets.

Jenter som har fått dispensasjon, gitt av krets, for å kunne delta som overårig på lag i gutteklasser samtidig som de spiller på lag i egen årsklasse eller høyere, er også spilleberettiget i turneringen.

Spillere som innvilges dispensasjon kan ikke være mer enn 1 år for gamle. Begrensningen i første og andre setning i 3.5.2 gjelder.

Generelle dispensasjon for alderskrav, gitt av lagenes lokale kretser, gir ikke spilleberettigelse i turneringen, dersom dispensasjonene går utover BCL reglement for spilleberettigelse for overårige. BCL gir ikke dispensasjoner fra dette reglement til noen deltakende lag.

3.5.4      Dispensasjon på sosialmedisinsk grunnlag.

Et lag har i tillegg til bruk av overårige adgang til å benytte spillere som har dispensasjon på sosialmedisinske grunner gitt av kretsen, jfr. NFFs Breddereglement § 2-4 (1).

Eventuell dispensasjon skal vedlegges laglisten. Dispensasjon på sosialmedisinsk grunnlag kan ikke utstedes utelukkende for deltagelse i BCL, men må være utstedt for spill i kretsserien.

3.5.5      Fremvisning av spillere/dispensasjon.

Lagledere skal før kampen orientere motstanderen om eventuelle overårige spillere, og vise hvem disse er. Manglende fremvisning av spillerne før kamp er ikke protestgrunnlag. Eventuelle dispensasjoner skal fremlegges for motstanderens lagledelse før kamp.

3.6  Bruk av ikke spilleberettiget spiller.

Dersom en klubb eller et lag bruker en spiller som ikke er spilleberettiget, taper det lag som har brukt en ikke spilleberettiget spiller kampen og resultatet settes til 3-0. Dersom kampen er spilt og resultatet er mindre fordelaktig for det involverte lag enn tap 3-0, blir det minst fordelaktige resultatet stående.

3.7  Flytting av lag.

Juryen kan flytte et lag til en annen klasse dersom sportslige hensyn tilsier dette.