VILKÅR FOR PÅMELDING/AVMELDING

Påmelding åpner 1. september 2023 og stenger 15. desember 2023. Her gjelder «først til mølla»-prinsippet.

Lag som melder seg av:

Dersom lag melder seg av etter at de er påmeldte refunderes følgende av lagsavgiften (minus transaksjonsavgiften):

Tidsperiode

Refundert beløp

1.sept - 30.sept

75 %

1. okt - 31. okt

50 %

1. nov - 30. nov

25 %

Etter 1. des

Ingen refusjon

Hvis vi som arrangør må avlyse pga covid-19 blir påmeldings- og deltakerkort refundert (minus transaksjonsavgiften).

Deltagerkort:

Deltagerkort må være betalt innen 23.desember. Deltagerkort refunderes ikke ved endringer etter 15.desember. Manglende betaling av deltagerkort kan medføre at lagets påmelding strykes.

Avlyst eller avbrutt turnering:

På bakgrunn av hendelser knyttet til covid-19 og andre hendelser som kan være knyttet til nasjonale eller internasjonale forhold, ønsker arrangøren å presisere hvilke retningslinjer som gjelder for et evt avlyst eller avbrutt arrangement. Det er for arrangøren viktig å understreke at hensikten med disse retningslinjene er å ivareta Bambusa Cup Lillehammer sine deltagere, leverandører og samarbeidspartnere på en ryddig og rettferdig måte. Eksempler på forhold som kan medføre avlyst eller avbrutt arrangement kan være endret trusselbilde, skader eller ulykker som rammer deltagere, arrangør, publikum eller andre involverte, skader på infrastruktur som benyttes i gjennomføringen eller andre forhold som tilsier at gjennomføring ikke er praktisk eller etisk riktig.Avlysning av turneringen før turneringsstart:

Dersom arrangøren må avlyse turneringen før turneringen har startet gjelder følgende:
Avlysning før 1. desember: Lagsavgift og deltagerkort refunderes (minus transaksjonsavgiften).
Avlysning mellom 1. desember og 1. januar: Deltagerkort refunderes 100%, lagsavgift refunderes ikke (minus transaksjonsavgiften).
Avlysning etter 1 januar: Deltagerkort refunderes 50%, lagsavgift refunderes ikke (minus transaksjonsavgiften).

Avbrutt turnering:

Dersom arrangøren må avbryte turneringen etter at turneringen har startet refunderes ikke lagavgift eller deltakerkort.